บรรณานุกรม

กมล การกุศล. (2529). ทักษะและความรู้ทางภาษาไทย. กรุงเทพฯ : เนติกลุการพิมพ์.
กรมวิชาการ. (2523). จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์ศาสนา.
กรมวิชาการ. (2528). วินัยที่ได้ศึกษาดีแล้ว. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
กองวิจัยทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). คู่มือครูแนวการจัดทำแผนการสอน
พัฒนาศักยภาพโครงการทดลองพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวงพิมพ์.
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). วิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมศาสนา กรุงเทพฯ.
กาญจนา เกียรติประวัติ. (2524). วิธีสอนทั่วไปและทักษะการสอน. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
กาญจนา จันทะดวง. (2543). หลักการสอน. สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร.
กาญจนา บุญส่ง. ( 2542). หลักการสอน (โครงการตำราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ).เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี.
กิดานันท์ มลิทอง. (2544). สื่อการสอนและฝึกอบรม. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์.
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. (2542). หลากหลายวิธีการสอนของครูต้นแบบ 2541 วิชาคณิตศาสตร์. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี.
จริยา เหนียนฉาย. (ม.ป.ป.). เทคโนโลยีการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพฯ.
จันทร์ฉาย เตมิยาคาร. (2533). การเลือกใช้สื่อทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
จิรภรณ์ ศิริประเสริฐ. (2543). ทักษะและเทคนิคการสอนพลศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉรัต ไทยอุทิศ. (2546). วิจัยในชั้นเรียนอย่างไร…จะได้….อาจารย์ 3. ชลบุรี : รัตนการพิมพ์.
ชาญชัย อินทรประวัติและพวงเพ็ญ อินทรประวัติ . (2543). รูปแบบการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.
ชาญชัย อินทรประวัติ. (2522). วิธีสอนทั่วไปและการสอนแบบจุลภาค. พิมพ์ครั้งที่ 3 สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.
ชาตรี สำราญ. (2544). วิจัยในชั้นเรียนสำหรับผู้เริ่มเรียน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี -สฤษดิ์วงศ์.
ชูศรี สนิทประชากร. (ม.ป.ป.). ทักษะพื้นฐานของการสอน . กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
ไชยยศ เรืองสุวรรณ์. (2526). การบริหารสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช.
เดชน์ เทียมรัตน์ และกานต์สุดา มาฆะศิรานนท์. (2545). วินัยสำหรับองค์การเรียนรู้.พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : เอ็กซ์เปอร์เน็ท.
ทองคูณ หงศ์พันธุ์. (2542). สอนดีต้องมีหลัก. กรุงเทพฯ : แสงสว่างการพิมพ์.
ทองสุข รวยสูงเนิน. (2543). คู่มือปฏิบัติการสร้างแผนการสอนที่เน้นกระบวนการตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2533. กรุงเทพฯ : เสมาธรรม.
ทัศนีย์ อินทรบำรุง. (2539). วินัยในตนเองของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานก่อนกลับบ้าน.
ปริญญานิพนธ์. (กศ.ม.). กรุเทพฯ :มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ทิศนา แขมมณี. (2544). 14 วิธีสอนสำหรับมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล
ทิศนา แขมมณี. (2545). ศาสตร์การสอน – องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ. พิมพ์ครั้งที่.2กรุงเทพฯ:ด่านสุทธาการพิมพ์
ธีรยุทธ พึ่งเทียร. (2543). คู่มือครูยุคใหม่. กรุงเทพนฯ : สูตรไพศาล.
นิภา เมธธาวีชัย. (2536). การประเมินผลการเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สาถบันราชภัฏธนบุรี
บุญชม ศรีสะอาด. (2537). การพัฒนาการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์.(ม.ป.ป.). การวัดและประเมินผลการศึกษาทฤษฎีและประยุกต์.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2535). การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : B&B Publishing.
ประทีป แสงเปี่ยมสุข. (2540). รูปแบบการสอนความเข้าใจในการอ่าน. กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้ง.
ประไพ เอกอุ่น. (2542). การศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา.
พวงเพ็ญ อินทรประวัติ. (2532). รูปแบบการสอน. สงขลา : โครงการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.
พิตรวัลย์ โกวิทวที. (ม.ป.ป.). ทักษะและเทคนิคการสอนเขียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิตรวัลย์ โกวิทวที. (2540). ทักษะและเทคนิคการสอนเขียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา.
พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2544). วิจัยในชั้นเรียน : หลักการสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ปแมเนจเม้นท์.
มลิวัลย์ สมศักดิ์. (2540). รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน . ปริญญานิพนธ์(กศ.ม.). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ยุพิน พิพิธกลุและอรพรรณ ตันบรรจง. (ม.ป.ป.) สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์.กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
รุจิร์ ภู่สาระ. (2545). การเขียนแผนการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยส์.
รุจิร์ ภู่สาระ. (2546). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ : Daily Lesson Planning.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยส์.
เรขา อรัญวงศ์. (2540). รูปแบบการสอน. กำแพงเพชร : สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร.พับลิเคชั่น.
วรรณา เจียมทะวงษ์. (2528). ทักษะพื้นฐานของการผลิตสื่อการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.
วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2542). แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ : แอล ที เพรส.
วาสนา ชาวหา. (2533). สื่อการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
วิไล ตั้งจิตสมคิด. (2539). การศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : โอ เอส พริ้นติ้งเฮ้าส์.
ศึกษาธิการ , กระทรวง. (2545). (ร่าง) ชุดฝึกอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ชุดที่ 13 เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียน.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.
สมคิด สร้อยน้ำ. (2542). หลักการสอน. อุดรธานี : สถาบันราชภัฏอุดรธานี.
สุกัญญา ธารีวรรณและคณะ. (ม.ป.ป.). การศึกษา 131 หลักการสอนและเตรียมประสบการณ์ภาคปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : เฉลิมชัย.
สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (2534). การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษานอกระบบ.นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุทธิ ประจงศักดิ์. (2525). วิธีสอนการงานและพื้นฐานอาชีพ. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
สุนันทา สุนทรประเสริฐ. (ม.ป.ป.) การผลิตชุดการสอน. ชัยนาท : ชัยนาทโมเดิร์นโฮม.
สุพิน บุญชูวงศ์. (2538). หลักการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สุพิน บุญชูวงศ์. (2544). หลักการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
สุรชัย ขวัญเมือง. (2522). วิธีสอนและการวัดผลวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา.กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู.
หรรษา นิลวิเชียร. (ม.ป.ป.). การพัฒนาวินัยในตนเอง : หลักการสอนและแนวปฏิบัติ.ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.
อานนท์ หินแก้ว. (2538). จุดประสงค์การเรียนรู้ “แผนการสอน”. เพชรบูรณ์ : โรงเรียนเพชรพิทยาคม.
อุไร เที่ยงอยู่. (2544). วิจัยในชั้นเรียน : การพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์.
อารักษ์ ชัยมงคล. (2536.) การศึกษาไทย. นครสวรรค์ : ไพศาลการพิมพ์คอมพิวเตอร์กราฟฟิค.
อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด. (2546). คู่มือการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ). กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยส์.
อินทิรา บุณยากร. (2542). หลักการสอน. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
อินทิรา บุญยาทร. (2542). หลักการสอน. กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.
อุไร เที่ยงอยู่. (2544). วิจัยในชั้นเรียน : การพัฒนากระบวนการคิด.กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์
(ม.ป.ป.) ครูต้นแบบ : ต้นแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง. ม.ป.ท. , ม.ป.พ.
(2536). แผนการสอน – แนวการสอน. กำแพงเพชร : สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร